Prawo pracy

Polecamy następujące szkolenia z prawa pracy:
Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców
RODO w zatrudnieniu
Delegowanie pracowników do pracy w ramach UE
Rozwiązywanie umowy o pracę

Zapoznaj się ze szczegółami.

„Legalizacja zatrudniania cudzoziemców” – terminy: 1 lipca 2019; 6 września 2019;

Szkolenia dedykowane dla pracowników działów kadrowo-płacowych w podmiotach zatrudniających cudzoziemców oraz dla pracowników instytucji administracyjnych zajmujących się legalizacją zatrudnienia cudzoziemców. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat prawidłowego wdrożenia i przeprowadzenia procedur związanych z zatrudnieniem cudzoziemca w firmie. Program szkolenia kompleksowo porusza tematykę zatrudnienia cudzoziemca, omawiając także kwestie zatrudniania przy pracach sezonowych, zatrudnienia studenta-cudzoziemca, czy też zatrudnienie przez lub za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • ogólne zasady transgranicznego zatrudnienia;
 • formy zatrudnienia cudzoziemca;
 • kiedy cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie na pracę;
 • rodzaje zezwoleń na pracę i ich zastosowanie;
 • zatrudnianie cudzoziemców na uczelniach wyższych;
 • zatrudnianie cudzoziemców – studentów;
 • instytucja mobilności krótkoterminowej i długoterminowej;
 • rodzaje wiz związane z zatrudnieniem cudzoziemca;
 • procedura wydawania zezwoleń na pracę, warunki wydawania zezwoleń na pracę, odmowa i cofnięcie zezwoleń na pracę;
 • instytucja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;
 • instytucja zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
 • obowiązki podmiotu zatrudniającego cudzoziemca względem organów administracji publicznej oraz względem samego cudzoziemca;
 • zasady zatrudniania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej;
 • konsekwencje prawne nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca, sankcje karne i administracyjne;
 • dwustronna umowa międzynarodowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym

Czas trwania szkolenia: 5 godzin, od 9.00 do 14.00, w tym dwie przerwy kawowe

Miejsce: Gdańsk

Cena: 575,00 złotych netto (707,25 złotych brutto)

W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, uprzejmie prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz prosimy o przesłanie na e-mail: szkolenia@gcsp.pl

__________________________________________________________________________

„RODO w zatrudnieniu” – terminy: 28 czerwca 2019;

Szkolenie porusza kwestie wdrożenia i stosowania nowych zasad ochrony danych osobowych pracowników oraz osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Tematyka szkolenia została zawężona do kwestii przetwarzania danych osobowych wynikających ze stosunku zatrudnienia, w relacji pracodawca-pracownik. W trakcie szkolenia zostaną omówione kazusy dotyczące korzystania z social-mediów, aplikacji biurowych, czy też korzystania z własnego sprzętu (BYOD-bringing your own device), w oparciu o wytyczne i zalecenia Grupy Roboczej nr 29 (obecnie Europejska Rada Ochrony Danych)

Szkolenie jest dedykowanie dla wszystkich przedsiębiorców będących pracodawcami oraz ich przedstawicieli zajmujących się na co dzień sprawami kadrowymi, compliance, dla przedstawicieli agencji pracy tymczasowej oraz inspektorów ochrony danych osobowych. Szkolenie ma na celu usystematyzowanie nowych praktyk przetwarzania danych osobowych.

Program szkolenia obejmuje:

 • ogólne zasady przetwarzania danych osobowych;
 • omówienie najważniejszych pojęć związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • omówienie zmian w Kodeksie pracy wynikających z nowych zasad przetwarzania danych osobowych pracowników;
 • monitoring w miejscu pracy, monitoring poczty elektronicznej;
 • monitoring aktywnością pracowników w sieci;
 • przetwarzanie danych osobowych wrażliwych w zatrudnieniu;
 • przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji kandydatów do pracy;

Czas trwania szkolenia: 5 godzin, od 9.00 do 14.00, w tym dwie przerwy kawowe

Miejsce:Gdańsk

Cena: 575,00 złotych netto (707,25 złotych brutto)

W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, uprzejmie prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz prosimy o przesłanie na e-mail: szkolenia@gcsp.pl

__________________________________________________________________________

Delegowanie pracowników do pracy w ramach UE” – terminy: 12 lipca 2019, 20 września 2019

Szkolenie zostało opracowane na kanwie zmian w przepisach prawa europejskiego w zakresie delegowania pracowników do pracy w ramach UE. Polska spośród wszystkich Państw Członkowskich UE deleguje najwięcej pracowników do pracy na terenie UE. Szkolenie zmierza do przedstawienia zasad i form delegowania, z uwzględnieniem szczególnych praw i obowiązków związanych z delegowaniem pracowników do Francji. Szkolenie jest dedykowane dla przedstawicieli przedsiębiorców delegujących swoich pracowników do pracy na terenie UE.

Program szkolenia porusza następujące zagadnienia:

 • w jakich formach i na jakich zasadach polscy przedsiębiorcy mogą wysyłać pracowników do pracy na terenie UE, w tym kwestie rekrutowania pracownika w celu delegowania do innego państwa członkowskiego, delegowanie do pracy w kilku przedsiębiorstwach;
 • jakie dokumenty należy opracować i przygotować w celu delegowania pracownika;
 • przedstawienie zmian w przepisach prawa europejskiego dot. delegowania pracowników, wprowadzonych w 2018 r., a które zaczną obowiązywać w 2020 r.
 • omówienie sytuacji osób wykonujących pracę na własny rachunek, które pracują tymczasowo w innym państwie członkowskim;
 • zawieszenie lub przerwanie okresu delegowania;
 • jak wygląda sytuacja osoby, która wykonuje zarówno pracę najemną, jak i pracę na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach członkowskich;
 • delegowanie do pracy zatrudnionych cudzoziemców;
 • mobilność długoterminowa, mobilność krótkoterminowa.

Czas trwania szkolenia:5 godzin, od 9.00 do 14.00, w tym dwie przerwy kawowe

Miejsce: Gdańsk

Cena: 575,00 złotych netto (707,25 złotych brutto)

W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, uprzejmie prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz prosimy o przesłanie na e-mail: szkolenia@gcsp.pl

__________________________________________________________________________

„Rozwiązywanie umowy o pracę” – terminy: 24 czerwca 2019, 22 lipca 2019

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie problematyki rozwiązywania umów o pracę z perspektywy orzecznictwa sądów pracy. Szkolenie obejmuje także zagadnienia dotyczące zasad i procedury przeprowadzenia zwolnień grupowych. W trakcie szkoleń zostaną omówione najciekawsze sprawy sądowe i kazusy. Szkolenie jest dedykowane dla przedstawicieli przedsiębiorców-pracodawców oraz ich pracowników z działów kadrowych i HR.

Program szkolenia obejmuje:

 • omówienie rodzajów umów o pracę i sposobu ich rozwiązywania;
 • omówienie zasad składania oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 • omówienie zasad rozwiązywania umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia;
 • przedstawienie instytucji wypowiedzenia warunków pracy i płacy;
 • rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami podlegającymi szczególnej ochronie (kobiety w ciąży, usprawiedliwiona nieobecność w pracy, wiek przedemerytalny);
 • rozwiązanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników (np. likwidacja, upadłość pracodawcy), z uwzględnieniem sytuacji pracowników podlegających szczególnej ochronie;
 • roszczenia stron umowy o pracę w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę i tryb ich dochodzenia;
 • rozwiązanie umowy o pracę zawartej z cudzoziemcem, w sytuacji uchylenia zezwolenia na pracę;
 • omówienie instytucji wygaśnięcia umowy o pracę;

Czas trwania szkolenia: 5 godzin, od 9.00 do 14.00, w tym dwie przerwy kawowe

Miejsce: Gdańsk

Cena: 575,00 złotych netto (707,25 złotych brutto)

W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, uprzejmie prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz prosimy o przesłanie na e-mail: szkolenia@gcsp.pl

__________________________________________________________________________

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close